عنوان: مطالبه همزمان شرط نصف دارایی با اجرت‌المثل

پیام: تنصیف دارایی با تعیین اجرت المثل قابل جمع نیست

شماره دادنامه قطعی :
9209970223001807
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ک. با وکالت مع الواسطه خانم ف.م. به طرفیت خانم س.ک. فرزند م. به خواسته صدور حکم طلاق رجعی با توجه به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین به موجب سند نکاحیه پیوست و اینکه داوران زوجین موفق به اصلاح ذات البین آن ها نشدند و خوانده نیز ایراد و دفاع مؤثری اعلام نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی حکم طلاق رجعی زوجین را صادر و اعلام می دارد خواهان مکلف است قبل از طلاق تمام مهریه خوانده را به شرح مندرج سند ازدواج در حق وی بپردازد زوجه به لحاظ مجهول المکان بودن و عدم حضور در جلسه دادرسی در مورد سایر حقوق مالی خود مطالبه ای به عمل نیاورده است زوجین دو فرزند مشترک دارند که به سن کبارت رسیده اند و زوجه حسب اعلام وکیل خواهان فاقد حمل است در صورت حضور در دفتر طلاق اخذ گواهی عدم بارداری از مشارٌ الیها ضروری است این رأی غیابی بوده و در مواعد قانونی قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پور خیری

 

در خصوص واخواهی خانم س.ک. با وکالت مع الواسطه آقای ح.الف. و خانم م.م. به طرفیت آقای ح.ک. با وکالت خانم ف.م. نسبت به دادنامه طلاق غیابی شماره 1844 – 28/12/91 این شعبه، با عنایت به محتویات پرونده ضمن تعیین مبلغ شانزده میلیون تومان به عنوان اجرت المثل دوران زناشویی، بر اساس نظریه کارشناسی که موردقبول وکلای طرفین واقع شده است، دادنامه طلاق رجعی صادره تأیید و استوار اعلام می گردد، خواسته وکیل واخواه در خصوص تعیین نفقه معوقه و نفقه ایام عده برای زوجه، با عنایت به اقرار و ادعای مطرح شده در پرونده مبنی بر اخراج واخوانده از منزل مشترک توسط پلیس کشور آلمان که به درخواست واخواه صورت گرفته و عدم آمادگی تمکین مشارٌالیها از همسرش غیر وارد تشخیص داده شده و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می گردد، رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ دهقانی نیا

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ک. (زوجه) با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای ح.ک. (زوج) با وکالت خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 1358 مورخ 25/9/92 شعبه 270 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی و تعیین مبلغ 000/000/16 تومان بابت اجرت المثل زوجه و ردّ ادعای وکیل زوجه در مورد مطالبه نفقه معوقه و ایام عده، دادنامه غیابی شماره 1844 مورخ 28/12/91 که به موجب آن با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن داده شده مورد تأیید قرارگرفته است و تجدیدنظرخواه به جهت عدم صدور حکم در خصوص تنصیف دارایی زوج که پس از ازدواج آورده باشد و نیز عدم تعیین نفقه معوقه و نفقه ایام عده نسبت به رأی دادگاه اعتراض دارد با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نبوده و رأی دادگاه نتیجتاً مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده است زیرا وجوب نفقه زوجه بر زوج فرع بر تمکین اوست و عدم تمکین و نشوز زوجه از قرائن و شواهد موجود منعکس در پرونده قابل احراز است و دادگاه بدوی نیز با احراز نشوز زوجه او را مستحق نفقه ندانسته است در مورد تنصیف دارایی زوج موضوع شرط الف نیز اگرچه دادگاه صریحاً اظهارنظری نکرده و ضرورت داشت در این خصوص مستدلاً اظهارنظر نماید لکن به طور ضمنی زوجه را مستحق تنصیف دارایی ندانسته است و علت امر نیز این بوده که وکیل زوج اعلام کرده که زوج پس از ازدواج مالی به دست نیاورده که پس انداز شده و موجود بوده و قابل تقسیم باشد زوجه و وکیل وی نیز مالی از وی معرفی نکرده اند و وکیل زوجه در جلسه مورخ 26/8/92 صریحاً اعلام کرده که در حال حاضر مالی جهت معرفی مورد شناسایی قرار نگرفته است مضافاً به اینکه تنصیف دارایی با تعیین اجرت المثل قابل جمع نیست هرگاه مطابق شرط الف بخشی از اموال زوج به زوجه پرداخت گردد زحمات زوجه در زندگی مشترک از این طریق جبران شده است و تعیین اجرت المثل برای زوجه به مبلغ شانزده میلیون تومان حکایت از عدم تحقق شرط الف به لحاظ عدم معرفی مال قابل تقسیم دارد بنا به جهات و دلایل مذکور مغایرت رأی دادگاه با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخالفت آن با موازین شرعی ثابت و محرز نمی باشد درنتیجه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون یادشده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا