تاریخ نظریه : 1397/11/09
شماره نظریه: 7/97/2841

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد