عنوان: معیار تعیین میزان ساعات ملاقات والدین با طفل

پیام: در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا زندگی کنند نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین می گردد، که کمترین آسیب روحی وروانی به طفل وارد شود.


مستندات: ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۰۳۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص داد خواست تقدیمی خواهان آقای ن.ع. فرزند ر. با وکالت آقایان د.و. و ب.ر. به طرفیت خانم الف.الف. فرزند ح. به خواسته افزایش ملاقات فرزند باتوجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی که حکایت از رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند مشترک به نام ب.ع. دارد و نظر به اینکه زوجین از یکدیگر جدا زندگی می کنند و فرزند مشترک تحت حضانت خوانده می باشد و خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده است و طی لایحه شماره ۲۰۲۰-۲۰/۸/۹۱ با افزایش ملاقات خواهان با فرزند مشترک از ۸ ساعت به ۲۴ ساعت در هفته موافقت نموده است، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی به خواهان اجازه می دهد تا هفته ای یک بار از ساعت ۹ صبح روز جمعه تا ساعت ۹ صبح روز شنبه فرزند مشترک را ملاقات نماید، محل ملاقات طفل در صورت عدم توافق طرفین، کلانتری محل اقامت طفل مذکور می باشد. رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران ـ علی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۱/۱۰۵۸-۲۱/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی خانواده تهران که بر اجازه ملاقات به تجدیدنظرخواه در هر هفته به مدت ۲۴ ساعت اشعار دارد به نظر وارد است زیرا دادنامه صادره بدون توجه به مقتضیات سنی و روحی و مصلحت طفل و همچنین سایر اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انشاء گردیده است اگرچه نمی توان والدین را از ملاقات اطفال خود منع نمود لیکن در هر حال و در صورت وجود اختلاف بین والدین نحوه و چگونگی ملاقات طفل با توجه به مقتضیات سن و شرایط روحی و روانی طفل به نحوی تعیین گردد که کمترین آسیب روحی و روانی به طفل وارد شود فرزند دختر ۳ساله به شدت از نظر روحی و عاطفی به مادر وابسته و نیاز به مراقبت مستمر دارد و مصلحت یک دختر بچه اقتضا دارد که حتی الامکان کمتر از دامان پر مهر مادری دور باشد و منطقاً یک پدر دلسوز واقعی برای سلامت روحی و روانی دخترش حاضر خواهد بود برای مدتی رنج کمتر دیدن فرزندش را تحمل نماید، لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق الاشعار ضمن تأیید دادنامه بدوی دایر بر ملاقات با تقلیل مدت ملاقات به ۸ ساعت در هر هفته در روزهای جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا شش بعدازظهر نتیجتاً رأی صادره با اصلاح به عمل آمد تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی