عنوان: ملاحظات دادگاه در دعوای منع اشتغال زوجه

پیام: چنانچه زوجه به کاری اشتغال داشته باشد که شرافتمندانه است و درعین حال مورد نیاز کشور باشد زوج نمی تواند مانع اشتغال زوجه شود.


مستندات: ماده 1117 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970224701018
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. فرزند م. به طرفیت خانم ه.پ. فرزندم. به خواسته منع اشتغال زوجه دادگاه با عنایت به دفاعیات خواهان وکیل خوانده به نام خانم ها ب.ج. و م.ر. با عنایت به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زوجه شاغل در دبیرستان دخترانه ای است که زیرنظرآستان قدس رضوی فعالیت می کند و صرفاً هفته ای سه روز کار می کند و مشاور مدرسه می باشد شغل خوانده ازنظر دادگاه شغل شرافتمندانه ای است و خوانده دلیلی مبنی بر اینکه شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین باشد ارائه نکرده است و از سوی دیگر اشتغال زنان جامعه در محیط های آموزشی دخترانه از ضروریات جامعه ما می باشد فلذا با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مفهوم مخالف ماده1117 و ماده1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور در شعبه265 دادگاه عمومی خانواده تهران – مرتضوی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت خانم ه.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 455 – 17/4/93 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده که بر ردّ درخواست منع اشتغال تجدیدنظر خوانده از اشتغال به شغل مشاوره در مدرسه دخترانه …، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی