عنوان: ممنوعیت صدور گواهی عدم امکان سازش در صورت عدم ثبت ازدواج

پیام: صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج می باشد، هنگامی که زوجین خارجی هستند، با توجه به اینکه ثبت ازدواج خارجی ها ممنوع است، لذا امکان صدور گواهی عدم امکان سازش در رابطه آنها از جانب دادگاه ممنوع می باشد

شماره دادنامه قطعی :
9209972130500130
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/10
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ی. با وکالت ف.ع. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای طلاق به علت اختلاف و عدم تفاهم و عدم پرداخت نفقه با توجه به سند ازدواج عقدنامه عادی رابطه زوجیت دائم محرز می باشد و با توجه به اظهارات وکیل زوجه به این شرح زوجین مدت یکسال و هفت ماه است که از یکدیگر جدا زندگی می کنند، با توجه به درخواست طلاق از طرف زوجه و مهلت به زوج برای تهیه مسکن و امکانات زندگی مشترک، زوج اقدامی ننموده و زوجه بلاتکلیف بوده زوج محکومیت به نفقه معوقه از شورای حل اختلاف دارد و به علت اختلاف زوجین و عدم تفاهم و مفارقت و عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق نموده با توجه به اظهارات زوجین و حکم صادره از شورای حل اختلاف با توجه به نظریه داوران و تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و تحقق شرط طلاق و عسروحرج زوجه دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد 1130ـ1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید زوجه می تواند ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل قسمتی از مهریه و قبول بذل از طرف زوج خود را به طلاق خلع مطلقه نماید زوجه وکیل و وکیل در توکیل می باشد، زوجه با توجه به گواهی پزشکی ارائه شده باردار نمی باشد و فرزند ندارند. رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 234 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم س.ی. نسبت به دادنامه شماره 9109970200401773 مورخه 19/10/91 صادره از شعبه 234 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم از نوع خلع نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز با توجه به اینکه زوجین هر دو تبعه خارجی می باشند (افغانی) و صدور گواهی عدم امکان سازش مستلزم ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمی می باشد و با توجه به اینکه ثبت ازدواج خارجی ممنوع می باشند لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقص و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوانعالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی