عنوان: منظور از دستور زوج جهت استحقاق اجرت‌المثل زوجه

پیام: مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.


مستندات: ماده 336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201166
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/20
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم م.م. به طرفیت همسرش آقای م.م. با وکالت خانم هـ .الف. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ازجمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد درحالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساساً زن تبرعاً امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به رد ادعای وی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران – کلی وند

مطلب مرتبط :  شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی خانم م.م. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 91/847 – 14/6/91 صادره از شعبه 238 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109980200800615 متضمّن حکم برد دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک 17/8/92 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا همان طوری که در قواعد به عمل آمده در صورتی اجرت وارد که به درخواست طرف دیگر باشد وگرنه به هر نوع محل که شخص بنا بر صلاحدید خود انجام داده باشد اجرت تعلق نمی گیرد ولیکن قانون گذار در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجین قید دستور زوج در تبصره ملحوظ کرده و با گذاشتن این استحقاق اجرت المثل زوجه احراز دستور زوج لازم دانسته است لیکن مراد از دستور فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه می باشد که همین امر انگیزه انجام کارخانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد بنا ءعلی هذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ماده 336 قانون مدنی تجدیدنظر خوانده (زوج) را طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که علی رغم ابلاغ از ایراد و تعرض مصون باقی مانده است به پرداخت مبلغ هفده میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز خسارت دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می نماید رأی صادره به استناد ماده365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن

مطلب مرتبط :   ارتباط اجرت‬ المثل با نحله