عنوان: منوط بودن مطالبه نفقه به تمکین

پیام: مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین است و لذا زوجه باید تمکین خود را ثابت کند.


مستندات: مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۰۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.س. فرزند ف. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه نفقه و هزینه دادرسی متعلقه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و اینکه خواهان دلیلی متضمن بر امر تمکین ارائه نداده است و مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین می باشد، لهذا دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۳۳۴ ـ ۵/۱۰/۹۱ صادره از شعبه۰ ۲۶ دادگاه عمومی خانواده تهران که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه نفقه معوقه، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی