عنوان: منوط بودن مطالبه نفقه به تمکین

پیام: مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین است و لذا زوجه باید تمکین خود را ثابت کند.


مستندات: مواد 1114 و 1106 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224700167
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/08
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.س. فرزند ف. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه نفقه و هزینه دادرسی متعلقه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و اینکه خواهان دلیلی متضمن بر امر تمکین ارائه نداده است و مطالبه نفقه فرع بر امر تمکین می باشد، لهذا دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1334 ـ 5/10/91 صادره از شعبه0 26 دادگاه عمومی خانواده تهران که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه نفقه معوقه، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی