عنوان: موارد فسخ نکاح به علت عیب

پیام: درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفاً ناظر به شروطی است که جنبه ایجابی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طورکلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970907000144
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 92900377 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا آقای م.الف. با وکالت آقای م.ی. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته فسخ نکاح به جهت عیب در خوانده تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ 27/11/91 خوانده را به عقد نکاح خود درآورده هرچند در عقد شرط سلامت نشده لیکن عقد بر مبنا آن منعقد گردیده عیوب خوانده را افتادگی شانه 2 -گوشت اضافه در بدن 3- موی اضافه 4 – بوی بد دهان می باشد. قبل از عقد موکل سلامت خوانده را شرط نموده شهود حاضر بودند اخیراً بعد از عقد متوجه شده خوانده دارای عیوب مذکور است و بیماری های خود را از موکل مخفی نگه داشته لذا به استناد مواد 1128 و 235 و 1131 قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 10/7/92 خوانده نیز آقای الف.ی. وکیل دادگستری را به وکالت انتخاب در جلسه مذکور حاضر گردیده وکیل خواهان در جلسه مذکور به مضمون متن دادخواست مطالبی عنوان تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده وکیل خوانده اظهار داشت عیوب مورد ادعا با کدام یک از عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی مطابقت دارد وکیل خواهان اظهار داشت با مواد مذکور مطابقت ندارد اما شرایط مذکور برای موکل قابل تحمل در زندگی نمی باشد بالطبع آثار منفی برای این دو جوان قرار خواهد گرفت وکیل خوانده اظهار داشت فارغ از صحت وسقم ادعای خواهان که مورد انکار شدید موکل می باشد مواد احصا شده از مصادیق فسخ نکاح نمی باشد تقاضای ردّ دادخواست را دارم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900548-13/7/92 ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که هرکدام از عیوب عنوان شده جزء عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی نمی باشد و شرط موضوع ماده 1128 قانون مدنی هم جنبه ایجابی و مثبت شروط می باشد به این مفهوم که در صورت فقدان صفت؟ شرط شده در یکی از طرفین برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود به این معنا نیست که وجود هرگونه عیب حتی خارج از موارد احصاء شده در ماده 1123 برای طرف برخلاف شرط بنایی برای یکی از آن ها حق فسخ به وجود آید به عبارت دیگر شرایط فسخ نکاح به طور خاص در حقوق مدنی پیش بینی شده و قواعد عام مربوط به تعهدات در روابط زوجین قابل اجرا نمی باشد بنا به مراتب مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی از سوی خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع به کلاسه 92900377 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 901225-20/9/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی در تاریخ 3/10/92 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 23/10/92 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه اعتراض موجه و مستدلی که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی هم اشکال مهمی به نظر نرسیده بنا به مراتب مستنداً به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ صدوقی فر