عنوان: نحوه اصلاح اسم والدین مندرج در شناسنامه

پیام: اصلاح اسم والدین [در شناسنامه]، با توجه به رسمی بودن اسناد سجلی، مستلزم اثبات نسب و نفی ولد است و دعوی اصلاح شناسنامه مردود است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224600100
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ش.ق. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان ورامین به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 20 و اصلاح مشخصات مادر اصلی در شناسنامه شماره 97 به نام ش.ق. فرزند ن. و ف.ز. به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته نظر به اینکه مشخصات مادر خواهان در هر دو سند سجلی اصیل می باشد لذا خواهان جهت احراز مشخصات مادر اصلی می بایست اثبات نسب و از مادر غیر واقعی نفی ولد نماید بنابراین دادخواست خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ق. به طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 400701 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال شناسنامه و نیز اصلاح شناسنامه در اسناد سجلی به شرح مذکور در دادنامه مزبور صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده 358 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو