عنوان: نحوه اصلاح و تکمیل گواهی حصر وراثت

پیام: چنانچه نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت نیامده باشد، وی باید دادخواست خود را در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام در گواهی حصر وراثت مطرح نماید


مستندات: مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9109970270101436
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/20
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ع.پ. با وکالت خ.م. به طرفیت خوانـدگان 1-ر.پ.2-ج.پ. با وکالت ر.م.3-م.پ.4-ف.پ.5-ز.پ 6-س.الف. به خواسته ابطال گواهی حصر وراثت شماره دادنامه 1958-8/8/75 اصداری از شعبه 10 دادگاه حقوقی سابق، توجهاً به تصویر مصدق سند سجلی خواهان پرونده را فرزند مرحوم الف.پ به شماره شناسنامه 421-3/11/1315 منظور نموده و توجهاً به برگ انحصار وراثت اعلامی که متوفی را مرحوم ن.پ. به شماره شناسنامه 429 در تاریخ 1/5/74 اعلام که نامبرده در اقامتگاه دائمی خود درگذشته این درحالی است که خواهان ورثه مرحوم الف.پ. تلقی می شود و متقاضی با فوت مرحوم ن.پ. مبادرت به أخذ گواهی انحصار وراثت نموده است و توجهاً به پذیرش خواسته توسط دو تن از خواندگان به اسامی ج.پ. و ر.پ به رابطه اخوت فی مابین مورث آنان با خواهان و رابطه قیومت خواهان با مرحوم الف.پ.، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع دانسته و ضمن ابطال گواهی حصر وراثت شماره دادنامه 1958-8/8/75 اصداری از شعبه 10 دادگاه حقوقی سابق (این دادگاه جانشین شعبه مذکور می باشد) خواهان مذکور را در زمره ورثه مرحوم الف.پ. دانسته و می تواند با مراجعه به مبادی ذی ربط نسبت به اخذ گواهینامه انحصار وراثت اقدام نماید.
 رأی صادره برای خواندگان ردیف اول و دوم حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان بوده و برای بقیه خواندگان غیابی و قابل واخواهی در این محکمه سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه44دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ج.پ. به طرفیت آقای ع.پ. از دادنامه شماره 00511 مورخ 21/6/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال گواهی حصر وراثت شماره 1958-8/8/75 شعبه دهم دادگاه حقوقی سابق تهران به لحاظ این که خواهان (تجدیدنظرخوانده) از وراث مرحوم الف.پ. محسوب که نام وی در گواهی حصور وراثت مذکور قید نگردیده است در حالی که مرحوم الف.پ. از وراث مرحوم ن.پ. بوده، ثابت تشخیص و حکم به ابطال گواهی حصر وراثت یاد شده صادر شده است. دادگاه با توجه به این که اشخاصی که نام آنها در گواهی حصر وراثت قید شده از وراث مرحوم ن.پ. هستند و درخواست تجدیدنظرخوانده می بایستی در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام مرحوم وراث او در گواهی حصر وراثت مطرح می شد از این رو دعوای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) به خواسته ابطال گواهی حصر وراثت قابلیت استماع نداشته است برهمین اساس به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 2 همان قانون قرار رد دعوای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
اهوارکی – رمضانی