عنوان: نحوه تعیین داور در دعوای طلاق

پیام: در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، باید معرفی داور در قالب اخطاریه از طرفین خواسته شده باشد و صرف ابلاغ فرم ارجاع به داوری و عدم پاسخ خواهان کافی نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600691
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ن. به طرفیت آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 9209970243500083 ـ 19/1/92 در پرونده کلاسه 91/893 شعبه 287 دادگاه عمومی خانواده تهران، که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم معرفی داوران به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، از آنجایی که دادگاه محترم بدوی شعبه 287 هیچ گونه اخطاریه ای در جهت معرفی داور برای زوجین اقدام ننموده است و صرفاً در فرم ارجاع امر به داوری به زوجین ابلاغ شده است و تجدیدنظرخواه نیز اعلام آمادگی برای معرفی داور را نموده است لذا ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 31/1/79 شمسی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال، این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی