نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص

چکیده

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر در بهبودی وی در نتیجه الزام به تمکین خاص، بیماری مسری زوج یا وجود برخی انحرافات جنسی در وی. در چنین مواضعی با استناد به قاعده ی لاضرر باید به جواز زوجه در عدم تمکین خاص حکم داد. هرچند اصلاح قوانین حاکم و به ویژه تصریح به برخی مصادیق بارز، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

  • تمکین خاص -قاعده ی لاضرر -انحراف جنسی -بیماری

برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

نقش قاعده ی لاضرر در حق خودداری زن از تمکین خاص