نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی) و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات زوجه        
خوانده مشخصات ورثه زوج        
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری        
تعیین خواسته و بهای آن بدوا” صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی) و در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه فوق‌الذکر، مقوم به مبلغ … ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه   3ـ تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت    4ـ سیاهه جهیزیه ممضی به امضاء زوج متوفی    5ـ وکالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و مرحوم زوج متوفی محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت به شماره … مورخ … مندرج در پرونده به شماره کلاسه … صادره از شعبه … دادگاه عمومی … زوج دار فانی را وداع گفته و وراث حین‌الفوت وی به شرح مندرج در دادنامه مذکور است.

ثالثا”؛ با توجه به اینکه مستند به سیاهه جهیزیه ممضی به امضاء زوج متوفی، موکله اینجانب، مالک اقلام مندرج در مدرک حاضر می‌باشد.

رابعا”؛ با لحاظ اینکه خواسته در منزل خواندگان، در معرض تضییع و تفریط است و وفق بند «ب» ماده108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

خامسا”؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اقلام مندرج در سیاهه فوق‌الذکر، توسط خواندگان محترم را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ بدوا” صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی)، وفق بند «ب» ماده108 قانون اخیرالذکر و ایضا” بدلیل در معرض تضییع و تفریط بودن عین خواسته و خوف از نقل و انتقال اقلام جهیزیه توسط خواندگان، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خواندگان محترم.

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به استرداد جهیزیه فوق‌الذکر.

3ـ همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

وکیل خواهان