عنوان: نکاح متعه طولانی مدت

پیام: در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600585
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.س. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ص. به طرفیت خواندگان خانم ق.ض. و خانم ها ف.، م.، م.، ز. و آقای ع. همگی الف. با وکالت آقای م.م. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین دعوی، برگ استشهادیه پیوستی و نیز مؤدای شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه که به ازدواج دائم خواهان با مورث خواندگان اشاره داشته، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا” به مواد 1062، 1063 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات زوجیت دائم خواهان با وارث خواندگان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان ها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان ها و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجایی که با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت این که زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام اجرای صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجایی که با ملاحظه در صیغه نامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویل المدت سئوال شد مبنی بر این که در عقدنامه ای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده می شود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این که طولانی باشد عقد متعه حساب می شود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر ازدواج موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن می تواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغه های دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل می نماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت می دانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، می باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام می نمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی