عنوان: نکاح متعه طولانی مدت

پیام: در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند ۹۹ ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۵۸۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.س. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ص. به طرفیت خواندگان خانم ق.ض. و خانم ها ف.، م.، م.، ز. و آقای ع. همگی الف. با وکالت آقای م.م. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین دعوی، برگ استشهادیه پیوستی و نیز مؤدای شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه که به ازدواج دائم خواهان با مورث خواندگان اشاره داشته، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا” به مواد ۱۰۶۲، ۱۰۶۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات زوجیت دائم خواهان با وارث خواندگان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ۱ـ ق.ض. ۲ـ ف. ۳ـ م. ۴ـ م. ۵ـ ز. ۶ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۰۳۲۵ ـ ۳۱/۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۴۰۰۱۱۴ شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان ها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان ها و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجایی که با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت این که زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام اجرای صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجایی که با ملاحظه در صیغه نامه پیوستی که مدت آن را ۹۹ سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویل المدت سئوال شد مبنی بر این که در عقدنامه ای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله ۹۹ ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده می شود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این که طولانی باشد عقد متعه حساب می شود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر ازدواج موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن می تواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغه های دراز مدت مثلا ۹۹ ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل می نماید که با توجه به مراتب فوق صیغه ۹۹ سال را به طور موقت می دانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، می باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام می نمایند. این رأی به موجب مواد ۳۶۸ و ۳۶۷ از قانون مارالبیان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی