تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۶۷
استعلام:
با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ که در خصوص هزینه حضانت اظهارنظر کرده است و با توجه بر اصل عدم تبرع در مقابل کارها و عمل عامل.. و بیان فرمایید در صورتی که حضانت فرزند مشترک به هر دلیل به زوجه واگذار شود زوجه مستحق هزینه نگهداری و حضانت فرزند در قبال کارهایی از قبیل پخت غذا برای فرزند- شستن لباس او-پرستاری از او و .. می باشد یا خیر با توجه به اینکه اگر این کارها را غیر از مادر انجام …


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که به تشخیص دادگاه، حضانت بر عهده مادر قرار گیرد، وی نمی‌تواند بابت اعمالی که حضانت از کودک اقتضای انجام آن را دارد؛ از قبیل نظافت کودک و غذا دادن به او، از پدر اجرت مطالبه کند. بدیهی است عدم امکان مطالبه اجرت این اعمال، مانع از مطالبه نفقه کودک از کسی که برابر قانون انفاق کودک بر عهده اوست، نخواهد بود.