عنوان: وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر نکاح دائم

پیام: در صورت تعهد زوج به نکاح دائم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.


مستندات: مواد ۱۹۸ و ۲۳۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۵/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ل.خ. فرزند م. با وکالت خانم م.س. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ع. با وکالت خانم م.م. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد، مطابق اقرارنامه مورخه ۲۳/۸/۸۴ به شرح دادخواست تقدیمی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی پیوستی که خواهان در تاریخ ۲۳/۸/۸۴ به عقد نکاح موقت خوانده در آمده و خوانده متعهد گردید، خواهان را پس از یک سال به عقد دائم خود درآورده، در غیر این صورت مکلف به پرداخت ۵۰۰ عدد تمام بهار آزادی و پرداخت سی میلیون تومان به صورت نقدی بوده. نظر به اینکه خوانده دلیل مؤثری در رد ادعای خواهان ارائه ننموده و به تعهد خود نیز در قبال انجام عقد دائم خوانده اقدام ننموده، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۲۳۷ قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مطابق اقرارنامه مذکور، مبنی بر پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران ـ خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت خانم م.م. به طرفیت خانم ل.خ. با وکالت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به انجام تعهد مبنی بر پرداخت ۵۰۰ سکه بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان در حق تجدیدنظر خوانده ملزم و محکوم شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین و اسناد و مدارک ابرازی که اصول آن در جلسه دادگاه ملاحظه گردید و توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا در جلسه مورخ ۱/۵/۹۲، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نبوده و رأی دادگاه نتیجتاً مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده است. زیرا حسب عقدنامه ابرازی، تجدیدنظرخواه تجدیدنظر خوانده را به مدت یک سال به عقد ازدواج موقت خود درآورده، با صداق ۱۴ سکه بهار آزادی و در صفحه پنج عقدنامه در ستون شرط ضمن عقد، به عنوان شرط ضمن عقد نکاح موقت که عقد لازم است، زوج متعهد گردیده که پس از رفع موانع نسبت به اجرای صیغه عقد دائم با مهریه ۵۰۰ سکه بهار آزادی و ملکی به ارزش سی میلیون تومان اقدام نماید و در برگ جداگانه در همان تاریخ (۲۳/۸/۸۴) متعهد شده، در صورتی که از ازدواج دائم با تجدیدنظرخوانده امتناع نماید، پانصد سکه بهار آزادی و سی میلیون تومان را بپردازد و تاکنون وی از ازدواج دائم با تجدیدنظر خوانده خودداری نموده، و چندین مرتبه به شرحی که در صورت جلسه دادگاه و اسناد و ابرازی منعکس است، ازدواج موقت را تجدید کرده است. تجدیدنظرخواه مفاد اسناد ابرازی را قبول دارد و به وجود شرط ضمن عقد مذکور و تعهد مزبور اذعان نموده است. النهایه وکیل وی ادعا کرده که منظور از مهریه مندرج در تعهدنامه مورخ ۲۳/۸/۸۴، همان ۱۴ سکه بهار آزادی مندرج در عقدنامه ازدواج موقت است، نه پانصد سکه بهار آزادی مندرج در شرط ضمن عقد، و این ادعا باطل است. زیرا ۱۴ سکه بهار آزادی، صداق تعیین شده حق مسلم زوجه است و نیاز به تعهد جداگانه ندارد و با توجه به سیاق نوشته مذکور، کاملاً واضح و روشن است که تجدیدنظرخواه متعهد شده، در صورت امتناع از عمل به شرط ضمن عقد، پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان را که متعهد شده به عنوان مهریه ازدواج دائم قرار دهد، به زوجه بپردازد و ادعای دیگر وکیل تجدیدنظر خواه به اینکه برای انجام شرط ضمن عقد مزبور، مدت تعیین نشده است و موکل او تاکنون نتوانسته است موانع ازدواج دائم را برطرف کند. بنابراین شرط محقق نشده و تخلف از شرط مزبور محرز نیست تا وی ملزم به انجام تعهد باشد، نیز ادعای بی وجه و باطل است. زیرا تعهد زوج در شرط ضمن عقد به اینکه بعد از رفع موانع با مهریه مزبور اقدام به ازدواج دائم نماید، منصرف به همان مدت یک سال اول است که موقتاً به مدت یک سال زوجه را به عقد خود در آورده است تا در این مدت موانع ازدواج دائم را رفع و زمینه آن را فراهم نماید. لذا تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد سکه به اضافه سی میلیون تومان وجه نقد، تعهد ابتدائی نبوده و به صورت شرط ضمن عقد صورت گرفته و عقد نکاح موقت بر مبنای تعهد مزبور جاری شده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد. به همین سبب دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه، مطابق قانون صادر شده است و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ عظیمی