عنوان: وجود اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک زوجین

پیام: زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.


مستندات: مواد 1106، 1107، 1206 و 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221100105
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.س. به وکالت از ش.ش. به طرفیت م.الف. دائر بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و فرزند مشترک زوجین به نام پ.الف. از اول سال 1385 تا صدور حکم و اجرای آن با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده اعم از دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و استماع اظهارات ایشان در جلسه دادرسی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی با جود ابلاغ قانونی و مصون ماندن دعوی خواهان از هرگونه دفاعی و ملاحظه نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی پیوست پرونده که با اوضاع و احوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت داشته و قابلیت متابعت از جانب آن دادگاه را دارد و عنایت به اینکه در عقد دام پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر بوده و زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند لذا، بنابر مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1106 ـ 1107 ـ 1206 قانون مدنی و مواد 198 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت -000/530/94 ریال بابت نفقه معوقه زوجه از مورخ 1/1/1385 تا صدور حکم (2/5/1391) و پرداخت -000/760/2 ریال بابت نفقه فرزند مشترک از 16/3/1391 تاکنون وفق نظریه هئیت 5 نفره کارشناسی پیوست پرونده و پرداخت -080/403/3 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت -600/840/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و مابقی خواسته خواهان محکوم به بی حقی می باشد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت خانم ش.ش. با وکالت آقای ب.س. از دادنامه شماره 1052-28/6/91 در پی رأی غیابی شماره 770- مورخ 8/5/91 شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/1/85 لغایت 2/5/91 صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین به شرح پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات زوجه تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه در طول مدت زندگی مشترک 18 ساله با هم زندگی مشترک داشته و در زیر یک سقف زندگی می کرده اند و حسب اظهار زوجه هر چه از خوراک و غذا خودش دوست می داشت تهیه می کرد و من غذا درست می کردم ناچاراً می خوردیم لیکن بیشتر اوقات خودم با هزینه خودم مخارج و هزینه زندگی را تهیه می کردم نظر به اینکه زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک هستند و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند و با توجه به مدارک استنادی زوج در خصوص هزینه زندگی اصل بر این است نفقه در حق زوجه پرداخت و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و دریافت نموده است بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیلی که خلاف آن را ثابت نماید ابراز نشده اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی با نقض دادنامه در خصوص نفقه زوجه دعوای خواهان را غیر وارد و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی