تاریخ نظریه : 1395/10/15
شماره نظریه: 2630/95/7

استعلام:

احتراماً به موجب پرونده 950011 محکوم له در قبال مهریه تقاضای توقیف کامیون محکوم علیه را می نماید و کامیون توقیف و به پارکینگ منتقل می گردد سپس محکوم علیه تقاضای مستثنیات دین کامیون را به دلیل تنها وسیله امرا معاش خود می نماید و چون قیمت کامیون ششصد میلیون ریال می باشد ضمناً با توجه به اینکه شغل محکوم علیه راننده کامیون بوده و صنف کامیون داران زاهدان نیز موضوع را تایید نموده است آیا کامیون جزء مستثنیات دین است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش محکوم¬علیه باشد، مشمول بند «ه» ماده یاد شده است.

مطلب مرتبط :  تأمین خواسته ارتباطی به مبلغ تقویم خواسته در دادخواست ندارد