عنوان: وضعیت حضانت در صورت ازدواج مادر

پیام: در صورت ازدواج مادر، حضانت فرزندان از وی سلب می شود.


مستندات: ماده 1170 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221102124
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/18
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم خ.گ. با وکالت آقای ب.و. به طرفیت خوانده آقای ق.ش. به خواسته حضانت چهار فرزند (چهارقلو) به نام های غ. ـ غ. ـ الف. و الف. همگی متولد1386 بدین شرح که پدر اطفال مذکور در تاریخ 18/11/86 به رحمت ایزدی پیوسته و مادر اطفال به لحاظ مشکلات مالی و عدم حمایت ولی قهری (پدربزرگ اطفال) ناچار گردیده به موجب دادنامه شماره 9200641-23/5/92حضانت فرزندان را به وی بدهد لکن نامبرده سالخورده بوده و مشکلات مادر نیز مرتفع گردیده و مصلحت اطفال نگهداری ایشان توسط مادر را ایجاب می نماید و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاع موجهی به عمل نیاورده است بنابراین مستنداً به ماده 1169 قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده حکم بر حضانت اطفال موصوف توسط خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ش. با وکالت خانم س.س. به طرفیت خانم خ.گ. نسبت به دادنامه شماره 1595- 28/10/92 اصداری از شعبه 201 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حضانت فرزندان از پدربزرگ اطفال سلب و به مادر تفویض شده است. اعتراض وارد است زیرا اولاً حسب دادخواست مادر اطفال و به موجب دادنامه 641 – 23/5/92 صادره از همان حضانت به پدربزرگ تفویض گردیده است و اکنون بیش از شش ماه مجدداً با دادخواست مادر حضانت فرزندان به مادر تفویض شده است که در این فاصله مشخص نیست مادر چگونه توانایی نگهداری از فرزندان را به دست آورده است و در صورت اشتغال بکار به چه نحو می تواند از چهار فرزند (چهارقلو) مواظبت نماید ثانیاً حسب مدافعات تجدیدنظرخواه و لایحه تقدیمی تجدیدنظر خوانده ـ مادر اقدام به ازدواج مجدد نموده است که وظایف دیگری در مقابل شوهر جدید دارد. علی هذا صرف نظر از موارد مذکور نظر به اینکه حسب ماده 1170 قانون مدنی درصورتی که مادر پس از فوت پدر اقدام به ازدواج نماید حضانت فرزندان از وی سلب خواهد شد دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه رأی بر ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی