عنوان: وضعیت حقوقی مالکیت اقلام جهیزیه تهیه‌شده توسط زوج

پیام: اگر برخی از اقلام جهیزیه برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین (که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است) از سوی زوج و پدر وی تهیه شود، با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه، اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و مالکیت زوجه نسبت به اقلام مذکور ثابت است.


مستندات: ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصـوص دعـوی خــانـم پ.ق. به طـرفیـت آقـای ی.ق. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاه مقوم به سه میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده ضمن پذیرش لیست متضمن جهیزیه نسبت به یازده قلم آن اعتراض کرده و مدعی شده است که متعلق به وی می باشد و خواهان حقی نسبت به آن ندارد که طرفین به شهادت شهود استناد کرده اند که دادگاه ضمن صدور قرار استماع شهادت گواهان وقت رسیدگی تعیین و از شهود طرفین تحقیق کرده است و نظر به اینکه خوانده علاوه بر فاکتور خرید به شهود نیز استناد کرده که دادگاه از اوضاع واحوال و سایر قراین صحت اظهارات شهود را احراز کرده است درحالی که خواهان نه تنها در ابتـدا هیــچ مدرکـی دال بر اینکه اقلام فوق را از کدام مغازه خریده است ارائه نداده است شهود ایشان نیز هیچ اطلاعی از متعلق آن به خواهان نداشته و حتی پدر خواهان نیز ندانست که از کجا خریداری کرده است و بعد از رسیدگی و خارج از وقت فاکتوری ارائه کرده است ازنظر دادگاه به دلیل تعارض با اظهارات اولیه و قابل ترتیب اثر نیست با عنایت به مراتب دادگاه دعـوی خواهــان را نسبــت به استرداد جهیزه طبق لیست سیاهه به استثناء اقلام یازده گانه به شرح فاکتور شماره ۲۵۵۲۴۷۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ محمول بر صحت تشخیص داده مستنـداً به مواد ۶۱۹ و۶۲ و۶۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست به استثناء اقلام یازده گانه و خسارت دادرسی به میزان ۰۰۰/۹۰۵ ریال در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به ۱۱ قلم مورد اختلاف موضوع فاکتور فوق نظر به اینکه خواهان نتوانسته مالکیت خود را نسبت به آن ها اثبات کند و دلایل خوانـده دلالـت بر تعـلق آن ها به خـوانـده دارد لـذا مستنـداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۴ دادگاه خانواده اسلامشهر ـ سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانـم پ.ق. به طرفیـت آقـای ی.ق. نسبـت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۷۷۶مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن یازده قلم از جهیزیه مندرج در صورت جهیزیه استنادی استثناء شده و حکم به استرداد آن داده نشده است وارد و موجه بوده و این بخش از رأی دادگاه مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اقلام مذکور در سیاهه جهیزیه تجدیدنظرخواه جزئی از جهیزیه وی درج شده و سیاهه مذکور به امضاء عده ای ازجمله زوج (تجدیدنظر خوانده) و پدر او ج.ق. رسیده است و تجدیدنظر خوانده صدور آن و امضای خود را قبول دارد و لذا این سند مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی در حکم سند رسمی است و فاکتورهای ابرازی تجدیدنظر خوانده در مقابل این سند فاقد اعتبار است و شهادت شهود نیز علاوه بر اینکه واجد شرایط شرعی بینه شرعی نیستند به نحوی نیست که ثبت ادعای تجدیدنظرخوانده باشد و برفرض که اقلام مذکور توسط زوج و پدر او خریداری و تهیه شده باشد چون برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است بنابر این بوده که این اقلام به عنوان کمک جهیزیه از سوی زوج تهیه شود با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و سپس به عنوان جهیزیه به منزل مشترک حمل شده است بنابراین مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به اقلام مذکور ثابت است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت که مورد تجدیـدنظـرخـواهـی است نقـض می شـود و تجدیدنظرخــواه به استرداد یازده قلم کالای استثناء شده در رأی بدوی در حق تجدیدنظرخواه  محکوم می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب