عنوان: کودک آزاری توسط پدر طفل

پیام: پدر طفل هم می تواند متهم در جرم کودک آزاری باشد.


مستندات: مواد 4 و 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

شماره دادنامه قطعی :
9109970269601062
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/21
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به ح. فرزند ذ. دایر بر ارتکاب بزه کودک آزاری نسبت به فرزندش به نام س. 9 [ساله] موضوع شکایت مادر طفل به نام ف. فرزند و. نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه 6 دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران و ملاحظه محتویات پرونده، شکایت شاکیه گزارش مرجع انتظامی تهران اظهارات مجنیٌ علیه، گواهی پزشکی قانونی، کیفیت اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته؛ علی هذا دادگاه به استناد مواد 4 و 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 484 ق. م. اسلامی و ماده 47 همان قانون و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعین کیفر می نماید: الف ـ از جهت ارتکاب جرم کودک آزاری به پرداخت مبلغ 000/1000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می شود. توضیحاً مجرم فاقد سابقه کیفری است. ب ـ ایضأ مجرم محکوم است دیه صدمه بدنی وارده به س.ک. به میزان 5/1 هزارم دیه کامل انسان از بابت ایراد کبودی در ناحیه ساق پای راست وی تأدیه نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران – فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 185 مورخ 26/2/91 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کودک آزاری به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به شرح دادنامه محکوم گردیده است علی هذا در خصوص پرداخت دیه با توجه به میزان دیه که کمتر از خمس دیه کامل می باشد و دادنامه بدوی در این خصوص قطعی بوده لذا مستنداً به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعتراض صادر می گردد و در خصوص کودک آزاری با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طائفی
مطلب مرتبط :  تأثیروجود رابطه زوجیت بر مزاحمت تلفنی