تاریخ نظریه : 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1799
استعلام:
در خصوص مواعد در دادگاه خانواده با توجه به این‌که تابع تشریفات نیست آیا می‌توان به فردی که ظرف هفت روز هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است مجدداً مهلت داد و یا این‌که در صورتی که خارج از مهلت هزینه کارشناسی را پرداخت نموده قبول کرد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده، دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفته¬ائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی، پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.