تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۳۳
استعلام:
زوج ایرانی مبادرت به نکاح شرعی با زوجه افاغنه نموده است آیا این نکاح باید با اذن دولت باشد؟ آیا این عمل جرم است؟ آیا می‌توان حکم به الزام زوج به ثبت رسمی این نکاح را نمود در حالی که زوجه بیگانه است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در خصوص این که آیا ازدواج زوج ایرانی با زوجه خارجی (افغانی) می‌باید با اجازه دولت باشد یا خیر، لازم به ذکر است؛ اگر زوج در زمره مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولت باشد، رعایت ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی مبنی بر این که «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.» ضروری است، همچنین مطابق آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی موضوع مصوبه شماره ۲۵۰۲/ت ۲۶۷۱۵ ک مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ ریاست جمهوری، به وزارت کشور اجازه داده شده، مطابق مقررات این آیین‌نامه مجوز ثبت ازدواج مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجی را صادر نماید. ۲ و۳- مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ثبت ازدواج دائم در هر حال و ازدواج موقت با وجود شرایط مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور، الزامی است و در فرض استعلام که زوج ایرانی مبادرت به نکاح شرعی با زوجه افغانی نموده، هر چند زوج به لحاظ عدم انجام مراحل قانونی ثبت رسمی ازدواج با توجه به ماده ۴۹ قانون مارالذکر تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع صدور حکم به ثبت چنین ازدواجی با رعایت موارد صدرالذکر نمی‌باشد.