تاریخ نظریه : 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1218
استعلام:
احتراما سوال ذیل جهت استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه حسب صلاحدید ارسال می‌گردد دستور فرمایید نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند: با توجه به ماده‌ی 327 قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره‌ی ترکه مدیر تعیین می‌شود با توجه به اینکه تعیین مدیر ترکه جزو صلاحیت‌های 8 گانه‌ی ماده‌ی 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و همچنین جزو موارد مندرج در بند ت ماده‌ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر نشده است آیا تعیین آن با دادگاه حقوقی است./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام بوده و شامل کلیه امور و دعاوی حقوقی می‌شود مگر آن چه که قانون‌گذار به صراحت در صلاحیت دیگر مراجع شامل دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف قرار داده است؛ و از آن جا که امر مربوط به ترکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جزء صلاحیت‌های دادگاه‌ خانواده احصاء نشده است و از طرفی بند «ث» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً صدور گواهی حصر ‌وراثت، تحریر ترکه،  مهر‌ و ‌موم ترکه و رفع آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است؛ بنابراین تعیین مدیر ترکه برای اداره ترکه متوفای بلا‌وارث موضوع ماده 327 قانون امور ‌حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3 قانون امور ‌حسبی است که حسب آن «رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی (در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی) به عمل می‌آید»./

مطلب مرتبط :  حق الوکاله دعاوی مالی خانواده