تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۳۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هر چند وفق ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند؛ اما اگر وی به لحاظ نقص تحقیقات پرونده، نتواند راجع به موضوع دعوا اظهارنظر کند، همین امر را در پرونده منعکس می­کند و نمی­توان قاضی مشاور را مکلف به اظهارنظر راجع به موضوع دعوایی دانست که از نظر وی درباره آن تحقیقات لازم انجام نشده است؛

ثانیاً، به موجب ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می­نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می­کند»؛ بنابراین در فرض سؤال گرچه دادگاه  می­بایست پیش از اعلام ختم دادرسی دقت­های لازم را معمول می­داشت تا بتواند در موعد قانونی رأی خود را صادر کند، اما اگر با عنایت به نظر قاضی مشاور دادگاه خانواده پی به نقص تحقیقات پرونده و اشتباه خود در اعلام ختم رسیدگی ببرد، به نظر می­­رسد وی در معرض ارتکاب یکی از دو تخلف قرار دارد (صدور رأی به ­رغم وجود نقص تحقیقات و یا عدم صدور رأی در موعد مقرر به ­رغم اعلام ختم رسیدگی) و بدیهی است اقدام دوم که مانع اضرار به حقوق اصحاب دعوا است، ارجح می­باشد.