تاریخ نظریه : 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2631

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هر چند وفق ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند؛ اما اگر وی به لحاظ نقص تحقیقات پرونده، نتواند راجع به موضوع دعوا اظهارنظر کند، همین امر را در پرونده منعکس می­کند و نمی­توان قاضی مشاور را مکلف به اظهارنظر راجع به موضوع دعوایی دانست که از نظر وی درباره آن تحقیقات لازم انجام نشده است؛

ثانیاً، به موجب ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می­نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می­کند»؛ بنابراین در فرض سؤال گرچه دادگاه  می­بایست پیش از اعلام ختم دادرسی دقت­های لازم را معمول می­داشت تا بتواند در موعد قانونی رأی خود را صادر کند، اما اگر با عنایت به نظر قاضی مشاور دادگاه خانواده پی به نقص تحقیقات پرونده و اشتباه خود در اعلام ختم رسیدگی ببرد، به نظر می­­رسد وی در معرض ارتکاب یکی از دو تخلف قرار دارد (صدور رأی به ­رغم وجود نقص تحقیقات و یا عدم صدور رأی در موعد مقرر به ­رغم اعلام ختم رسیدگی) و بدیهی است اقدام دوم که مانع اضرار به حقوق اصحاب دعوا است، ارجح می­باشد.