تاریخ نظریه : 1398/05/09
شماره نظریه: 7/98/681

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه، در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد، لذا صرفاً می­باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین، علی­رغم آن­که ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می­باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی­تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.