تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
شماره نظریه: ۷/۷۶/۳۸۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

مطابق ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱« در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/۷/۱۳۸۶ ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت‌» مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی »مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است. از این رو حقوق مستمری که از بودجه دولت یا به موجب قانون تامین اجتماعی به فرزند متوفی تعلق می‌گیرد، برابر مقررات ماده ۴۴ یاد شده به فرد حضانت کننده که غالباً مادر محجور می‌باشد قابل پرداخت است./