تاریخ نظریه : 1398/03/12
شماره نظریه: 7/97/2494

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

با توجه به عبارت «سایر اشخاص واجب­النققه» مذکور در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، به نظر می­رسد منظور از «زن» در ماده فوق­الذکر که برای تکلیف به انفاق وی، ضمانت اجرای کیفری مقرر داشته است؛ زوجه دائم است که شرعاً و قانوناً جزو اشخاص واجب­النفقه تلقی می­شود. بنابراین و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی در موضع شک، به نظر می­رسد، عدم پرداخت نفقه در مواردی که منشأ ایجاد حق بهره­مندی از نفقه، قرارداد است؛ از قبیل موارد موضوع ماده 768 قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است، از شمول ماده یاد شده خارج و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.