تاریخ نظریه : 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/3307

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مادام که مشاور قضایی زن، ظرف پنج سال به تعداد کافی تأمین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاه­های خانواده بدون حضور قاضی مشاور وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دادگاه، فاقد قاضی مشاور باشد یا اینکه قاضی مشاور آن دادگاه به مرخصی رفته باشد و قاضی مشاور دیگری را نتوان در نبود وی به کار گرفت. بنابراین در شرایط مذکور، رییس یا دادرس دادگاه خانواده می­تواند بدون اخذ نظر قاضی مشاور مبادرت به صدور رأی نماید.