تاریخ نظریه : 1398/01/18
شماره نظریه: 7/97/3325

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً- با توجه به اطلاق ماده 333  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379طرفین دعوا با توافق کتبی حتی قبل از صدور رأی، می‌توانند حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند. مواد752  و بعد قانون مدنی که حکایت از امکان صلح دعوا و تنازع به طور کلی دارد، مؤید این نظر است. ضمناً در فرض سؤال، با توجه به وجود مقتضی، مورد از موارد اسقاط مالم‌یجب نیز نمی‌باشد.