تاریخ نظریه : 1397/12/18
شماره نظریه: 7/97/3246

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول،  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام  می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می­شود؛ مگر آن که مطالبه پرداخت نفقه گذشته شده باشد که در این صورت دعوا مالی و ملاک اخذ هزینه دادرسی، بند 3 ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

2- در فرض سؤال که «زوجه» بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، درخواست تعیین میزان نفقه امری غیرمالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.