تاریخ نظریه : 1397/11/23
شماره نظریه: 7/97/1205

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبی، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع فرض استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد. بنابراین، در فرضی که مولی­ علیه فرض سؤال دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور مولی­ علیه به دلیل غیبت ولی قهری میسر نباشد، برابر ماده 1187 قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام می­شود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است.