تاریخ نظریه : 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/3007

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرضی که دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه که بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است، نموده است، در خصوص اینکه قرار تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، نسبت به چه میزان از مهریه قابل صدورمی­باشد، باید گفت که با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 و به طریق اولی تبصره­ های آن، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین اعمال بازداشت یا اخذ تأمین موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و تبصره 1 آن نیز تا سقف 110 (یکصد و ده) عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن از مهریه زوجه، قابل اعمال است، البته این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 (یکصدو ده) عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن موضوع مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.

مطلب مرتبط :  صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی «مطالبه مهریه غیرمنقول»