تاریخ نظریه : 1397/10/29
شماره نظریه: 7/97/2846

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده 509 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان دعاوی متعدد مدعی اعسار بر یک شخص است، اعم از اینکه دعاوی متعدد مدعی اعسار در یک دادخواست یا در دادخواستهای متعدد و با اختلاف مبلغ تقدیم شده باشد. ثانیاً، معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه­ ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در هر مورد  ملازمه ­ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه­ های مربوط به سایر موارد  ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می­کند.