تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۸۶۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه¬های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است.
ب-۱- منظور از هرکس در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، افراد واجب¬النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن      می¬شود؛ لذا ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجب¬النفقه بودن، شامل پدر زوج هم می¬شود.
ب-۲- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب¬النفقه خودداری می¬کند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که شخص واجب¬النفقه در حوزه آن اقامت دارد