تاریخ نظریه : 1397/06/06
شماره نظریه: 7/97/1747

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین اگر دادگاه عمومی حقوقی قبلاً راجع به دعاوی و امور خانوادگی حکم داده باشد، با تشکیل دادگاه خانواده که صلاحیت آن از نوع صلاحیت ذاتی است، اجرای حکم صادره قبلی دادگاه عمومی حقوقی بر عهده دادگاه خانواده به عنوان دادگاه جانشین است. نوع ضمانت اجرای مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و اختیار مقرر در ماده 41 این قانون مؤید این نظر است.