تاریخ نظریه : 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1500

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید و عناوین دعاوی مطرح شده در استعلام (ملاقات، حضانت و طلاق) فاقد ویژگی خاصی هستند تا به اعتبار آن از شمول اطلاق ماده یاد شده خارج باشند و قانون حمایت خانواده 1391 نیز در خصوص موارد مطرح شده در استعلام حکمی مغایر با عمومات مقرر نکرده است بنابراین در فرض تحقق خسارت دادرسی در موارد مندرج در پرسش منعی برای مطالبه آن وجود ندارد. با این حال در موارد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج، با توجه به این‌که مراجعه وی به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تکلیف قانونی است، به نظر می‌رسد تقصیر زوجه در این موارد منتفی است تا وی به پرداخت خسارت دادرسی در حق زوج محکوم شود