تاریخ نظریه : 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/643
استعلام:
در برخی از شهرستانهای استان خراسان رضوی موسسات داوری فعال شده اند و مردم برای حل اختلاف خویش به آن موسسات دلالت داده می شوند از جمله دعاوی که داوران به حل اختلاف می پردازند دعاوی خانوادگی مانند مطالبه نفقه و مهریه است حال با توجه به وجود مقررات خاص برای رسیدگی به اینگونه دعاوی و موضوع تمکین و حق حبس در بحث نفقه آیا رأی داور قانونی و چنانچه دعوی ابطال آن اقامه شود قابلیت ابطال دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 496 قانون آیین دادرسی در امور مدنی موارد غیر قابل ارجاع به داوری را بر شمرده است که از امور مربوط به خانواده فقط اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب را بیان کرده است که دعوای مهریه و نفقه جزء آنها نمی باشد. بنابراین دعوای مهریه و نفقه نیز، با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است و مسائلی مانند حق حبس زوجه نسبت به مهریه و تمکین او در رابطه با نفقه، مانع از ارجاع اختلاف به داوری نیست. با توجه به  به مراتب فوق رأی صادر شده توسط داور در چهارچوب مقررات قانونی قابل اجراست؛ مگر آنکه دادگاه طیق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی، بطلان آن را اعلام کرده باشد.