تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۲۲
استعلام:
با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور الف- آیا هر یک از زوجین می توانند از محکمه بدوی با تقدیم دادخواست اعسار صدور حکم بر اعسار و معافیت موقت از هزینه دادرسی را درخواست نمایند؟ ب- در صورت طرح دعوی اعسار با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد مذکور محکمه بدوی چه تکلیفی دارد؟ ج- در صورتیکه دادگاه بدوی در ماهیت دعوی مزبور رأی مقتضی صادر نماید قبول یا رد اعسار آیا این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت تجدید نظرخواهی رأی مقتضی محکمه تجدید نظر چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور الف- آیا هر یک از زوجین می توانند از محکمه بدوی با تقدیم دادخواست اعسار صدور حکم بر اعسار و معافیت موقت از هزینه دادرسی را درخواست نمایند؟ ب- در صورت طرح دعوی اعسار با تقدیم دادخواست از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مواد مذکور محکمه بدوی چه تکلیفی دارد؟ ج- در صورتیکه دادگاه بدوی در ماهیت دعوی مزبور رأی مقتضی صادر نماید قبول یا رد اعسار آیا این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد یا خیر؟ در صورت قابلیت تجدید نظرخواهی رأی مقتضی محکمه تجدید نظر چه خواهد بود؟