تاریخ نظریه : 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/42


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار رد دعوا نماید، با توجه به بندهای ذی ربط مطروحه در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد از جمله اهلیت خواهان و اعتبار امر مختومه ، واضح است که در این گونه موارد ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.