تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۶۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ضمن رأی طلاق، آنچه که در اجرای حقوق قانونی هر یک از زوجین و تکلیف طرف مقابل نسبت به اجرای حقوق مزبور است، قابلیت ذکر در صورتجلسه طلاق توافقی را دارد؛ مانند اینکه زوج متعهد شود در قبال نفقه معوقه زوجه، ملک خود را با مشخصات معین به زوجه انتقال دهد. ضمناً کلیه موارد توافق زوجین نباید بر خلاف قانون آمره باشد که تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوطه است.