عنوان: درخواست ابطال نکاح توسط زوج

پیام: عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع، موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209972130500910
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/14
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ه.س. فرزند الف. با وکالت ش.ع. به طرفیت م.ق. فرزندک. با وکالت ق. و س.ع. به خواسته ابطال نکاح. باتوجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه، به شرح صورت جلسه مورخ 18/7/90، نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل و بینه کافی و مؤثرکه موجب بطلان نکاح زوجین بشود، به دادگاه ارائه نکرده، لذا دادگاه باتوجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را با وکالت وکیل وارد نمی داند، به لحاظ فقد ادله کافی و مؤثر، به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب، به استناد مواد 336، 334، 330 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

براساس محتویات پرونده، آقای ه.س. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقایان 1ـ ق.ع. 2ـ س.ع. وکلای دادگستری، نسبت به دادنامه شماره 901073 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده تهران، از جهت صدور حکم به رد دعوی ایشان پیرامون درخواست بطلان نکاح، تجدیدنظرخواهی نموده است و به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی پیوست سابقه، اجمالاً اعلام نموده که زوجه از شوهر قبلی اش طلاق نگرفته، با وی ازدواج نموده که تقاضای ابطال نکاح اخیر را کرده است و وکیل زوجه نیز به شرح لوایح تقدیمی، مطلب مذکور را تکذیب و درخواست تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است که دادگاه پس از بررسی و تحقیق از مطلعین و گواهان نیز به نحوی است که جدایی زوجه از شوهر قبلی و ازدواج بعدی وی را تأیید می نماید. فلذا با عنایت به اینکه اولاًـ مطلعین و گواهان از طلاق زوجه و ازدواج بعدی وی خبر داده اند. ثانیاًـ عدم ثبت طلاق در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی، دلیل بر عدم اجرای طلاق (شرعی) نمی باشد. به اعتقاد این دادگاه، اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید، از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط نیز فاقد اشکال و ایراد می باشد. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی ـ نجم آبادی