تاریخ نظریه : 1396/07/17
شماره نظریه: 1627/96/7
استعلام:
در دعاوی راجع به اثبات نسبت آیا طرح دعوی شخصی به طرفیت یکی از برادران ادعایی خود بدون طرف دعوی قرار گرفتن سایر ورثه قابلیت استماع دارد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به لحاظ غیر قابل تجزیه بودن آن نسبت به ورثه دیگر،قابل استماع نمی باشد و دعوای مذکور باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهائی ممکن نیست و در این فرض دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را به جهت یاد شده، صادر می نماید./