تاریخ نظریه : 1389/03/01
شماره نظریه: 7/89/1217
استعلام:
در دعاوي از قبيل اثبات نسب كه به تبع آن كسب تابعيت ايراني مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آيا دعوت از دادستان براي مداخله مثلاً به لحاظ ضرورت حفظ بيت‌المال يا اقامه دعوي به طرفيت وي صحيح و رسيدگي در صلاحيت دادگاه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 با عنايت به ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي چنانچه تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود مراتب جهت اثبات تابعيت به شوراي تأمين ارجاع و در صورت اعتراض معترض، هيأت حل اختلاف مقرر در ماده3 اصلاحي قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي‌كند و دادگاههاي دادگستري قبل از اتخاذ تصميم مراجع مذكور صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارند، لازم به ذكر است در دعوي اثبات نسب خواهاني كه مدعي است وارث منحصر متوفائي است كه مجهول‌الوارث يا بلاوارث اعلام شده، با عنايت به ماده 866 قانون مدني و مواد 327 و 328 قانون امور حسبي مصوب 1319 مادام كه اموال در اختيار و تصرف دادستان است دعوي بايد به طرفيت دادستان اقامه شود.