تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۰۹


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- الف) در فرض سؤال که زوجین مالک مشاعی منزل مسکونی هستند، اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت­ المثل است؛ مگر این­که زوج ثابت نماید که سکونت وی در منزل سهمی زوجه با اذن زوجه و آن­هم به صورت مجانی بوده است.

ب) در مورد خلع ید، چنان­چه زوج ساکن در منزل مذکور باشد، درخواست زوجه برای خلع ید وی در هر حال مسموع  و قابل رسیدگی

است و در صورت صدور حکم بر خلع ید از زوج خلع ید می­شود و از آن­جا که زوجه با اذن زوج و از بابت نفقه که بر عهده زوج است، در شش­دانگ منزل ساکن است و در مورد وی حکمی صادر نشده است؛ فقط از زوج خلع ید می­گردد.

۲- صرف صدور حکم خلع ید مانع انفاق نیست.

۳- ۵- ۷- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به سؤالات سوم، پنجم و هفتم منتفی است.

۴- خلع ید در هر حال از احکام غصب تبعیت می­کند.

۶- اقدام زوجه موافق قانون بوده و سوء­استفاده از حق نیست.