تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۲۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

مطالبه اجرت المثل به استناد تبصره الحاقي به ماده ۳۳۶ قانون مدني ارتباطي به طلاق نداشته و در زمان زندگي مشترك زوجين و با فوت زوج هم قابل اعمال است.