تاریخ نظریه : 1396/12/28
شماره نظریه: 7/96/3211

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

مطالبه اجرت المثل به استناد تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني ارتباطي به طلاق نداشته و در زمان زندگي مشترك زوجين و با فوت زوج هم قابل اعمال است.