تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
شماره نظریه: ۱۰۸۴/۹۶/۷
استعلام:
۱- نحله موضوع بند ب قانون مزبور چه زمانی به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا لزوما می بایست دادخواست از طرف زوج مطرح شود یا از طرف زوجه هم اگر دعوای طلاق مطرح شد دادگاه مکلف به تعیین نحله است ۲- اگر دلیل طلاقی که زوج مطرح کرده تخلف زوجه از وظائف زناشویی از جمله عدم تمکین زوجه باشد باز می بایست نحله به ایشان تعلق می گیرد نحله با اجرت المثل قابل جمع می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کماکان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد.