آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوبه شماره ۲۱۹۷۳/ت۵۶۵۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

ب ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های واردشده به ذی­نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

ت ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده از حوادث تحت پوشش.

ماده۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۷ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده می‌باشد.

ماده۳ـ نـحوه برگزاری مناقصه از طریق سـازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱/۱/۱۳۹۸  لغایت پایان سال ۱۳۹۸ را تحت پوشش قرار دهد.

ماده۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی‌شده می­باشد.

تبصره۱ـ خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده۷ـ شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت‌های گاز استانی موظف است ظرف شش ماه با همکاری نهادهای ذی­ربط (شهرداری­ها، دهیاری­ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) نسبت به تفکیک واحدهای تجاری از مشترکین مسکونی اقدام کند و پوشش بیمه‌ای آن واحدها را به تفکیک واحد از طریق بیمه‌های طرف قرارداد برقرار نماید.

ماده۸ ـ بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری