تاریخ نظریه : 1399/02/29
شماره نظریه: 7/98/1632


استعلام:


چنانچه شخصی بابت مهریه همسر خود در واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع‌الخروج شده باشد، آیا با صدور حکم اعسار، تقسیط مهریه و اجرای آن از ممنوع‌الخروجی وی رفع اثر می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم‌الاجرا را با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیر‌الذکر و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار  اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکومبه است؛ به‌ویژه آنکه لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکومعلیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است

مطلب مرتبط :  تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.