تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲

استعلام:

سؤال ۱۸-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی ضروری است؟ آیا می‌توان بدون حضور خوانده نیز اتخاذ تصمیم نمود؟ آیا صدور دستور جلب محکومان به پرداخت مهریه صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱۸- با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.